Leefbaarheid & Sociale contacten

Prestatieveld 1: Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten

Dit prestatieveld is ruim en breed geformuleerd. Het gaat om wonen en woonomgeving, veiligheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg, welzijns –en gemaksdiensten en betaalbare diensten/ activiteiten. U vindt hier het thema eenzaamheid uitgewerkt.iedereenteltmee001

Het prestatieveld ‘bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten’ is het eerste prestatieveld van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en is ruim geformuleerd. De gemeente heeft hier dan ook een grote vrijheid om lokaal invulling te geven en prioriteiten te stellen. De verschillen in behoeften variëren immers tussen gemeenten, onder meer vanwege verschillen in bevolkingssamenstelling en lokale tradities.

Sociale samenhang bevorderen

Er zijn bovendien vele manieren waarop gemeenten de sociale samenhang kunnen bevorderen. Zorgen voor aantrekkelijke plekken waar burgers elkaar kunnen ontmoeten is hier een voorbeeld van. Een wijkcentrum waar verschillende zorg- en welzijnsfuncties worden gecombineerd, maakt het mogelijk dat verschillende groepen elkaar regelmatig tegenkomen. Ook sport kan een belangrijke rol spelen bij het bereiken van de doelstellingen op dit beleidsterrein en kan door de gemeente bevorderd en ondersteund worden.

Andere organisatie van zorg

Leefbaarheid laat zich definiëren als het wonen in een prettige en veilige omgeving met de mogelijkheid om thuis of in de buurt gebruik te maken van (eenvoudige) zorg-, welzijns- en gemaksdiensten. Dit vereist een omslag in de aanpak: van aanbod naar vraag en van categoraal naar gebiedsgericht. Hierbij moet een andere organisatie van de zorg, welzijn en dienstverlening zich richten op drie componenten:

  • Huis
  • Diensten / voorzieningen
  • Omgeving

Dus: een goede toegankelijke aanpasbare of aangepaste woning, betaalbare en bereikbare haal- en brengdiensten en een veilige, toegankelijke openbare ruimte. Het spreekt dan ook vanzelf dat het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid raakt aan andere sectoren zoals wonen, ruimtelijke ordening, veiligheid en economie.

Uitgangspunten WMO

Om de leefbare woonomgeving tevens zodanig te maken dat het de sociale samenhang bevordert, kent dit prestatieveld twee belangrijke uitgangspunten:

  • Ten eerste ontstaat het bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid niet alleen door de inzet van de door de gemeente gefinancierde professionele organisaties. Ook en met name gaat het om de inzet van de bewoners zelf. Een leefbare woonomgeving heeft immers geen vast format, maar wordt bepaald door de bewoners zelf. Het ligt dan ook voor de hand dat de gemeente bij de uitwerking van dit beleidsterrein aansluit bij initiatieven van de bewoners of dergelijke initiatieven stimuleert om ervoor te zorgen dat de voorzieningen in de wijk optimaal aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners.gehandicapte0022gehandicapte0022

  • Ten tweede wordt de sociale samenhang bevorderd door het hanteren van het principe van algemeen naar bijzonder van bijzonder naar algemeen (oplossingen voor leefbaarheid voor iedereen in de wijk). Vaak is het (op de lange termijn) voordeliger om oplossingen te kiezen die niet voor specifieke doelgroepen, maar voor iedereen bruikbaar zijn. Dit zorgt er tevens voor dat mensen meer mogelijkheid krijgen om direct of meer op afstand elkaar tegen te komen en/of elkaar te ontmoeten.