Een bezwaarschrift of beroepschrift indienen?

Nadat een gemeente een besluit heeft genomen, bijvoorbeeld na afloop van het gesprek over de Wmo, kan een bezwaarprocedure worden opgestart. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat de algemene procedure beschreven. Deze procedure geldt ook voor gemeenten.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om het soort hulp die de gemeente aan u toewijst. Ook als u vindt dat u meer (of minder) hulp uit de Wmo zou moeten krijgen, kunt u bezwaar aantekenen bij de gemeente. In elke beschikking wordt aangegeven hoe en bij wie U dat bezwaar kunt maken. Het komt in het kort op het volgende neer:

Bezwaarschrift beslissing Wmo

U schrijft een brief aan de gemeente met uw bezwaar. In uw bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente. U doet dat binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Gemeente heroverweegt beslissing Wmo

De gemeente moet binnen 10 weken een beslissing nemen op Uw bezwaarschrift. Deze termijn kan, indien nodig, verlengd worden met 4 weken. De gemeente zal haar besluit opnieuw overwegen. Hierbij houdt zij rekening met eventuele nieuwe feiten of omstandigheden. In de uiteindelijke beslissing moet de gemeente aangeven waarom zij tot het besluit is gekomen. U hoeft geen kosten te betalen als u bezwaar maakt.

Beroep bij de rechtbank tegen beslissing Wmo

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op Uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. U dient daar een beroepschrift in, waarin staat waarom u beroep aantekent. U heeft hiervoor 6 weken de tijd, gerekend vanaf de dag waarop u het besluit op Uw bezwaarschrift heeft ontvangen van de gemeente. Voor een beroepsprocedure betaalt u mogelijk griffierechten.

Voorbeeld van een zaak:

Krijgt u bijvoorbeeld van de gemeente een standaardvoorziening Wmo aangeboden, zoals schoonmaak-ondersteuning in plaats van huishoudelijke hulp? (De hoogste bestuursrechter (CRvB) heeft op 18 mei 2016 bepaald dat huishoudelijk hulp altijd een maatwerkvoorziening moet zijn.) dan kunnen wij op grond hiervan een bezwaarschrift indienen.

Vindt u dat onvoldoende en bent u van mening dat u alsnog voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt? Handelt de gemeente uw aanvraag telefonisch af en voelt u zich daardoor onder druk gezet? Neem dan contact met ons op.

Is de termijn voor bezwaar verlopen? Dan dienen we een nieuwe aanvraag voor u in.

Bezwaar of beroep instellen?

U heeft 6 weken de tijd om een bezwaar of beroep in te stellen. Zorg dat u daarom zo snel mogelijk contact met ons opneemt!

In hoger beroep tegen beslissing Wmo

Bent u het niet eens met het besluit van de rechtbank, dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Ook hiervoor geldt een termijn van 6 weken. Voor een procedure bij de Centrale Raad van Beroep moet u griffierechten betalen. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is bindend, hiertegen is geen verder hoger beroep mogelijk.

Verwerpt de gemeente uw bezwaar, dan kunnen we voor u bij de bestuursrechter in beroep gaan. U krijgt vooraf een schriftelijke opgave van de te verwachten geringe kosten voor juridische bijstand.

Het beroep wordt door ons volledig voor u uitgevoerd.

U kunt bij ons terecht voor gratis  juridisch advies en betaalbare rechtsbijstand!  Wij zijn gespecialiseerd in de Participatiewet (bijstandsuitkering) en de Wmo en hebben van deze wetten veel kennis. U kunt uw bezwaar of beroep met een gerust hart aan ons uit handen geven. Onze juridische adviseurs geven gedegen informatie, onafhankelijk advies en betaalbare rechtshulp. Wij kunnen u begeleiden in het gehele proces van bezwaar  tot en met (hoger) beroep. Wij hebben ruime ervaring in het bieden van deze ondersteuning en kennen uw juridische mogelijkheden als geen ander.

Hoe komt de wetgeving tot stand?
Wat zijn uw rechten en plichten?
Wat is de rol van de rechter?
previous arrow
next arrow
Slider