Democratie & Rechtstaat Nederland

Het dagelijks leven van mensen die leven in een westerse samenleving wordt grotendeels bepaald door twee elementaire begrippen, te weten democratie en rechtsstaat. Beide begrippen staan op zichzelf maar geven in samenhang aan hoe een westerse samenleving wordt bestuurd en hoe het juridische systeem is georganiseerd.

Daar waar een democratische rechtsstaat wordt gezien als de minst slechte staatsvorm te meer omdat het daaraan gekoppelde rechtsstatelijke principe, dat iedereen zich in die rechtsstaat aan de wet moet houden, vertoont het systeem van de democratische rechtsstaat ernstige gebreken. Opmerkelijk is dat heel veel personen (met veel autoriteit op individuele bepalende vlakken) zelfs openlijk kritiek uitten op zowel het afnemende democratische gehalte van de samenleving als de neergaande spiraal waarin de rechtsstaat zich lijkt te bevinden. 

Tijdens de ‘Deskundigenbijeenkomst ter voorbereiding op het debat over de Staat van de Rechtsstaat’ in de Eerste Kamer in 2013 wordt een onthutsend beeld van de rechtstaat gegeven door de deskundigen! De situatie is sinds die tijd nog verder verslechterd, er is niets gedaan met de stevige signalen die zijn afgegeven!
Jos van Goethem

Doof voor kritiek!

Ondanks de kritiek van deze tot de gevestigde orde behorende personen – in Nederland bijvoorbeeld H. Tjeenk-Willink (zie bijgevoegde Youtube video) -, over wordt gesproken maar dat er niets aan gebeurt.

Kijkend naar het politieke stelsel van bijvoorbeeld het 2 partijen systeem zoals van de USA – dat niet werkt omdat de twee grote partijen elkaar in een wurggreep houden waardoor er bijna geen wet meer door het systeem komt – of naar een meer partijen systeem zoals in Nederland – waar door de compromissen er nimmer essentiële zaken geregeld kunnen worden – de gemene deler is het politieke bestel van de democratie een zodanig eigen leven is gaan leiden dat het de sturing van landen bijna onmogelijk maakt.

Het rechtsstatelijke deel van de democratische rechtsstaat heeft daarentegen te maken met negatieve cultuur invloeden die het vertrouwen in de rechtsstaat meer en meer schaden. Niet het rechtsbeginsel dat iedereen voor de wet gelijk is lijkt nog de uitgangspositie te zijn, maar de macht van grote invloedrijke organisaties – van overheden tot multinationals – prevaleert in veel gevallen op onduidelijke gronden.

Daar komt nog bij dat de vrijheid die zou moeten uitgaan van de democratische rechtstaat principes, steeds meer onder druk komen te staan van regeldruk. In Nederland bijvoorbeeld is de totale hoeveelheid wetten, regels, maatregelen van bestuur enzovoort tussen 2005 – toen dit er nog circa 25.000 waren – gestegen naar circa 76.000 in 2015. Dit staat nog los van de circa 925.000 wetten, regels enzovoorts die door de EU worden uitgevaardigd.

Naast de toenemende regels die ons leven bepalen, is ook het teruglopen van het bedrag dat mensen maandelijks vrij kunnen besteden in westerse landen van grote invloed op het ervaren van de “vrijheid”.

Kortom ons leven in westerse democratieën wordt in steeds grotere mate bepaalt door datgene wat door de instituten die wij als burgers in het leven hebben geroepen, wordt ontwikkeld. Hierbij wordt het meer en meer duidelijk dat de invloed van culturen binnen organisaties – waarbij het niet uitmaakt of het overheden zijn of commerciële organisaties – de boventoon voeren, daar waar het eigenlijk zou moeten gaan om de inrichting van het leven en het ervaren van geluk.

Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider