DE NEDERLANDSE SITUATIE

Bij de Grondwetsherziening van Thorbecke i in 1848 werden rechtstreekse verkiezingen voor de Tweede Kamer ingevoerd. De Tweede Kamerleden werden vanaf 1849 via een meerderheidsstelsel in districten gekozen. Het betrof het een stelsel waarbij een absolute meerderheid vereist was om te worden gekozen. Dat stelsel bleef tot 1917 bestaan.

De Eerste Kamer, waarvan de leden tot dan toe door de koning werden benoemd, werd voortaan via getrapte verkiezingen gekozen.

Thorbecke schreef die herziening in 1848 “noodgedwongen” van de grondwet uit 1814 met name uit de angst van Willem II had voor mogelijke volksopstanden. Om die opstanden te voorkomen was het zijns inziens noodzakelijk afstand te doen van (een deel van -) de absolute macht die vorsten tot die tijd hadden gehad.

Het uiteindelijke resultaat anno 2015 is een parlementaire democratie binnen een constitutionele monarchie en een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Nederland is een consensusdemocratie, waarbinnen de politieke instituties gericht zijn op een brede consensus tussen politieke actoren.

admin

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: